J.A. (Arianne ) Baggerman

Erasmus School of History, Culture and Communication
Erasmus University Rotterdam

Arianne Baggerman was born in 1959 in Schiedam. She studied history at the Erasmus Universi­teit Rotterdam. Her subject was a seventeenth-century author about whom she published: Een drukkend ge­wicht. Leven en werk van de zeventien­de-eeuwse veelschrijver Simon de Vries (Amsterdam/Atlanta, Rodopi, 1993). As a researcher (onder­zoeker-in-opleiding, OIO) at the Univer­siteit van Utrecht she studied the Dutch publishing house Blussé in the eighteenth and nineteenth centuries. She pu­blished her dissertation in 2000, Een lot uit de lote­rij. Fami­liebelangen en uitgeverspolitiek in de Dordtse firma A. Blusse en zoon 1745-1823 (The Hague, SDU, 2000), English trans­lation forthcoming. In 2001 she was awarded a 'Vernieu­wingsim­puls' by the Netherlands Organisation for Scientific Research (NWO) for her research project 'Con­trol­ling time and shaping the Self: education, intro­spec­tion and practices of writing in the Netherlands 1750-1914'. The aim of this project is linking the rise of autobiographical writing in the nine­teenth century to new ideas and practices in education and peda­gogy, the changing experience of time, the coming of a new sense of history, and, finally, the role of publishers in developing the genre. In 2006 she organised in Rotterdam an internati­onal conference on these subjects. One of the results of this pro­ject was a study based on a childhood diary dating from the late eighteenth century, Kind van de toe­komst. De wondere wereld van Otto van Eck (1790-1798) (Amster­dam, We­reldbiblio­theek, 2005), co-written with Rudolf Dekker. This book was in 2006 awarded the dr.Wijnaendts Franc­ken­ prize of the Maat­schap­pij der Nederland­se Letterkunde and in 2008 the Marti­nus J. Lange­veld prize of the Universitei van Utrecht. In 2009 a new edition was published by Prometheus/Bert Bakker titled De wondere wereld van Otto van Eck (1790-1798). Een cultuurge­schiedenis van de Bataafse revolu­tie. In the same year an English translation was published Child of the En­lightenment, Revolutionary Europe reflected in a boyhood diary (Leiden, Brill). She was also co-editor of a collection of essays on historical research and egodocuments, Egodocu­menten: nieuwe wegen en perspec­tie­ven (Amster­dam, Aksant, 2005). She published articles in Dutch and international journals and collections of es­says.

Arianne Baggerman is a member of the editorial board of Quae­ren­do. A Quarter­ly Journal from the Low Countries Devoted to Manu­scripts and Printed Books. In 2006 she launched an inter­national book series, Egodo­cu­ments and History, published by Brill, of which she is co-editor.

Arianne Baggerman teaches history at Erasmus Universiteit Rotterdam and she was in 2009 appointed professor in the histo­ry of publishing and book trade at the Univer­siteit van Am­sterdam.

 • J.A. Baggerman, R. Dekker & M. Muschuch (2016). Egodocuments and history: A short account of the longue duree. The historian: the magazine of the Historical Association, 78 (1), 11-56. doi: 10.1111/hisn.12080[go to publisher's site]
 • J.A. Baggerman & R.M. Dekker (2014). Adel en autobiografisch schrijven in Nederland, 1500-1814. Virtus. Jaarboek voor Adelsgeschiedenis (Journal of Nobility Studies), 21 (2014), 173-183.
 • J.A. Baggerman & R. Dekker (2013). Jean-Jacques Rousseau en zijn Confessions in Nederland in de negentiende eeuw. De negentiende eeuw: documentatieblad Werkgroep 19e eeuw, 37 (1), 36-57.
 • J.A. Baggerman (2012). Excitement and sensation on a postage stamp. Dutch book advertisements as a go-between in the eighteenth century. Quaerendo, 42 (3-4), 274-285. doi: http://dx.doi.org/10.1163/15700690-12341257
 • J.A. Baggerman (2012). Modern pedagogy and the spread of diary writing around 1800. History of Education & Children's Literature, 7 (1), 141-165.
 • J.A. Baggerman (2010). Hebrew. Z'manim: quarterly of history, 101 (Spring), 30-40.
 • J.A. Baggerman (2009). Zo een vrijheid begeer ik nimmer meer te beleven. Het witwassen van het verleden in Nederlandse ego-documenten (1800-1850). De negentiende eeuw: documentatieblad Werkgroep 19e eeuw, 33 (2), 73-95.
 • J.A. Baggerman (2008). De vrucht van het tegenwoordige. Biografie en autobiografie voor en na 1800. Biografie Bulletin, 18 (2 Themanummer Biograferen vóór 1770), 4-11.
 • J.A. Baggerman & R.M. Dekker (2007). De opmars van het egodocument in de Nederlandse geschiedschrijving. Acta Neerlandica. Bijdragen tot de Neerlandistiek Debrecen, 4, 13-28.
 • J.A. Baggerman (2007). Dupliek. Hollands Maandblad, 50, 48-48.
 • J.A. Baggerman (2007). Knippen & plakken. Over de Zwolse avonturen van Atte Jongstra. Hollands Maandblad, 49 (717), 4-9.
 • J.A. Baggerman (2007). A Consequential Ill that Freedom Draws. Intellectual Property and Authorial Visibility in the Case of Jacob Voegen van Engelen versus his Publishers. Quaerendo, 37 (3), 187-212. doi: http://dx.doi.org/10.1163/157006907X244492
 • J.A. Baggerman & R.M. Dekker (2005). Het spook van Sion. Veranderende visies op jeugd en natuur in de late achttiende eeuw. De Achttiende Eeuw, 37, 143-156.
 • J.A. Baggerman & R.M. Dekker (2005). Opvoeding en onderwijs in de late achttiende eeuw: theorie en dagelijkse praktijk. Holland: regionaal-historisch tijdschrift, 37, 175-188.
 • J.A. Baggerman & R.M. Dekker (2004). De gevaarlijkste van alle bronnen. Tijdschrift voor Sociale en Economische Geschiedenis, 3-23.
 • J.A. Baggerman (2004). Het kinderdagboek als spiegelbeeldig universum. Verlichte pedagogiek en de opkomst van kinderdagboeken rond 1800. Tijdschrift voor Sociale en Economische Geschiedenis, 1 (4), 3-23.
 • J.A. Baggerman (2004). De Amerikaanse revolutie en de Republiek. Mededelingen van de Stichting Jacob Campo Weyerman, 26 (3), 133-212.
 • J.A. Baggerman (2002). Ach stel u dien brave man tog ten voorbeelde. Pieter Paulus (1753-1796) in kleine kring. Nieuw Letterkundig Magazijn, XX (2), 34-43.
 • J.A. Baggerman (2002). Looplezen rond 1800. Kinderen en het Boek der Natuur. Literatuur zonder leeftijd, XVI (58), 188-210.
 • J.A. Baggerman (2001). Stank voor dank. Broodschrijvers in dienst van de Dordtse uitgeversfirma A. Blussé en zoon. Mededelingen van de Stichting Jacob Campo Weyerman, 2 (24), 57-67.
 • J.A. Baggerman & R.M. Dekker (2001). Sensibilité et éducation d'un enfant à l'époque batave. Le journal intime d'Otto van Eck (1791-1796). Annales Historiques de la Révolution Française, 73 (326), 129-140.
 • J.A. Baggerman (2001). Je plaats kennen. Zingende drukkersgezellen, 'de aanzienlijkste Heeren liefhebbers' en een succesvolle uitgever. Oud-Dordrecht, 19 (3), 22-30.
 • J.A. Baggerman & R.M. Dekker (2000). Otto's horloge: Verlichting, deugd en tijd in de achtiende eeuw. Tijdschrift voor Geschiedenis (print), 25, 1-24.
 • J.A. Baggerman (2014). Publishing Policies and Family Strategies. The Fortunes of a Dutch Publishing House in the 18th and early 19th Centuries (Library of the written word, 32). Leiden/Boston: Brill
 • J.A. Baggerman, A. Weel, P. Hoftijzer & G. Unger (2013). Van het boek en de rand. Amsterdam: Amsterdam University Press
 • J.A. Baggerman (2013). Publishing Policies and Family Strategies. The Fortunes of a Dutch Publishing House in the 18th and early 19th Centuries (Library of the written world. The Handpress world, 32). Leiden: Brill
 • J.A. Baggerman, P. Hoftijzer, A. van der Weel & G. Unger (2012). Schakels in de keten van het boek. Amsterdam: Amsterdam University Press
 • J.A. Baggerman (Ed.). (2011). Willemijn Ruberg, Conventional Correspondence. Epistolary Culture of the Dutch Elite, 1770-1850 (Egodocuments and History Series, 4). Leiden: Brill Academic
 • J.A. Baggerman, P. Hoftijzer, G. Unger & A. van der Weel (2011). Boeketje boekwetenschap. Over de (on)natuurlijkheid van schrijven, drukken en lezen. Amsterdam: Dr. P.A. Tielestichting, Amsterdam University Press
 • J.A. Baggerman, R.M. Dekker & M. Mascuch (Ed.). (2011). Controlling time and shaping the Self. Developments in autobiographical writing since the sixteenth century. Leiden: Brill Academic
 • J.A. Baggerman & R.M. Dekker (2009). De wondere wereld van Otto van Eck. Een cultuurgeschiedenis van de Bataafse Revolutie ((herziene druk van Kind van de toekomst. De wondere wereld van Otto van Eck (1780-1798))). Amsterdam: Bert Bakker
 • J.A. Baggerman (Ed.). (2009). Literacy in Everyday Life. Reading and Writing in Early Modern Dutch Diaries (Egodocuments and History Series, 2). Leiden: Brill
 • J.A. Baggerman & R.M. Dekker (2009). Child of the Enlightenment. Revolution Europe Reflected in a Boyhood Diary. Leiden: Brill
 • J.A. Baggerman & R.M. Dekker (Ed.). (2006). Controlling Time and Shaping the Self. The Rise of Autobiographical Writing since 1750. Rotterdam: Erasmus Universiteit Rotterdam
 • J.A. Baggerman & R.M. Dekker (2005). Kind van de toekomst. De wondere wereld van Otto van Eck (1780-1798). Amsterdam: Wereldbibliotheek
 • J.A. Baggerman & R.M. Dekker (2004). Egodocumenten: nieuwe wegen en benaderingen. Amsterdam: Aksant
 • J.A. Baggerman (2001). Een lot uit de loterij. Het wel en wee van een uitgeversfamilie in de achttiende eeuw. Den Haag: SDU
 • J.A. Baggerman (2000). Een lot uit de loterij. Familiebelangen en uitgeverspolitiek in de Dordtse uitgeversfirma A. Blussé en zoon (1745-1830). Den Haag: SDU
 • J.A. Baggerman & R.M. Dekker (2017). Changing places, shifting narratives. Nineteenth-century Dutch travellers in Germany. In A.E. Martin, L. Missine & Beatrix.van Dam (Eds.), Travel writing in Dutch and German, 1790-1930. Modernity, regionality, mobility (pp. 159-181). New York: Routledge
 • J.A. Baggerman & R. Dekker (2016). Autobiografisch schrijven in Nederland: ontwikkelingen van de zestiende tot in de negentiende eeuw. In R. Dekker (Ed.), Egodocumenten van Nederlanders uit de zestiende eeuw tot begin negentiende eeuw. Repertorium (pp. 7-25). Amsterdam: Panchaud
 • J.A. Baggerman (2014). The infinite universe of 18th century children's literature. Required reading and experiences of reading by fictional en real-life children around 1800. In Claudia Jarzbowsky & Max Safley (Eds.), Childhood and emotion. Across cultures 1450-1800 (pp. 106-121). London/New York: Routledge
 • J.A. Baggerman & R.M. Dekker (2014). Selbstzeugnisse, eine literaturgattung des Adels? In Gunnar Teske (Ed.), Adelige uber sich selbst. Selbstzeugnisse in nordwestdeutschen und niederlandischen Adelsarchiven (Westfalische Quellen und Archivpublikationen, 29) (pp. 11-21). Selm: Landschaftsverband Westfalen-Lippe/ LWL-Archivambt fur Westfalen
 • J.A. Baggerman (2013). The infinite universe of 18th century children's literature. Required reading and experiences of reading by fictional en real-life children around 1800. In C. Jarzbowsky & M. Safley (Eds.), Childhood and emotions (pp. 106-121). Chigago: Chicago University Press
 • J.A. Baggerman (2013). I read the titles on the spines and remember. In J. Kircz & A. Weel (Eds.), The book unbinding (pp. 19-31). Amsterdam: Amsterdam University Press
 • J.A. Baggerman (2013). De dynamiek van de herinnering. Autobiografische terugblikken op een tijdperk van revolutie. In N. Sas, W. Velema & F. Grijsenhout (Eds.), Het Bataafse experiment. Politiek en cultuur rond 1800 (pp. 275-305). Nijmegen: Van Tilt
 • J.A. Baggerman & R. Dekker (2013). Un révolutionnaire néerlandais à Paris en 1788. Le journal de voyage de Lambert van Eck. In G. Berthrand & P. Serna (Eds.), La République en voyage (1770-1830) (pp. 73-91). Rennes: Presse Universitaire de Rennes
 • J.A. Baggerman & R.M. Dekker (2013). Gesicht und Individuum im Goldenen Jahrhundert. In D. Hirschfelder & L. Krempel (Eds.), Tronies. Das Gesicht in der Frühen Neuzeit (pp. 47-65). Berlin: Gebr. Mann Verlag
 • J.A. Baggerman (2012). Pandora's box. Classrooms and equipment in the memory of autobiographers. In S. Braster, I. Grosvenor & M. del Mar del Pozo (Eds.), The black box of schooling (pp. 159-183). New York: Peter Lang
 • J.A. Baggerman (2011). Pandora's box. Classrooms and equipment in the memory of autobiographers. In S. Braster, I. Grosvenor & M. del Mar del Pozo (Eds.), The black box of schooling (pp. 159-183). New York: Peter Lang
 • J.A. Baggerman (2011). Diary writing as an educational tool in the age of Enligthenment. The Case of Otto van Eck. In R. Pasta & R. Pasta (Eds.), Scritture dell'io fra pubblico e privato (Biblioteca del XVIII secolo) (pp. 141-150). Rome: Edizioni di storia e letteratura
 • J.A. Baggerman (2011). The cultural universe of a Dutch child. In S. Towheed & R. Crone (Eds.), The history of reading (pp. 347-353). London en New York: Routledge
 • J.A. Baggerman (2011). Lost Time: Temporal discipline and historical awareness in Nineteenth-Century Dutch egodocuments. In J.A. Baggerman, R. Dekker & M. Mascuch (Eds.), Controlling time and shaping the Self. Developments in autobiographical writing since the sixteenth century (pp. 455-541). Leiden: Brill Academic
 • J.A. Baggerman (2011). Introduction. In J.A. Baggerman, R. Dekker & M. Mascuch (Eds.), Controlling time and shaping the Self. Developments in autobiographical writing since the sixteenth century (pp. 1-10). Leiden: Brill Academic
 • J.A. Baggerman (2010). Travellers in time. Nineteenth-century autobiographers and their fight against forgetting. In J. Bardet & F. Ruggiu (Eds.), Les écrits du four privé en France du Moyen-âge a 1914 (pp. 65-80). Bordeaux: Presses Universitaires de Bordeaux
 • J.A. Baggerman (2010). The cultural universe of a Dutch child. In S. Towheed, R. Crone & K. Halsey (Eds.), The history of reading (pp. 347-353). London: Routledge
 • J.A. Baggerman & R. Dekker (2010). Ideaal en praktijk van een verlichte opvoeding rond 1790. In W. Koops & B. Levering (Eds.), Darwin, geschiedenis en opvoeding (pp. 69-81). Amsterdam: SWP
 • J.A. Baggerman & R. Dekker (2010). Diary writing as an educational tool in the age of Enligthenment. The Case of Otto van Eck. In R. Pasta (Ed.), Scritture dell'io fra pubblico e privato. Roma: Edizioni di storia e letteratura
 • J.A. Baggerman & R.M. Dekker (2009). Un universo allo specchio. Teorie dell' educatione e nascita dei diari di bambini alla fini del Settecento. In G. Ciapelli (Ed.), Memoria, famiglia, identità tra Italia ed Europa nell' età moderna (II Volume) (pp. 63-93). Bologna: Società editrice il Mulino
 • J.A. Baggerman (2008). The Moral of the Story. Children's Reading and the Book of Nature around 1800. In B. Schmidt & P. Smith (Eds.), Knowledge and Its Making in Northern Europe (pp. 143-162). Chicago: Chicago University Press
 • J.A. Baggerman & R.M. Dekker (2008). The Social World of a Dutch Boy: the Diary of Otto van Eck (1791-1796). In S. Broomhall (Ed.), Emotions in the Households, 1400-1800 (pp. 252-269). Londen: Palgrave
 • J.A. Baggerman (2007). Meisjes in een achttiende-eeuws jongensdagboek. Otto van Eck en zijn zusjes. In B. van Boxel-de Grauw (Ed.), Idealen en illusies. Gender en utopieën (pp. 218-237). Amsterdam: Aksant
 • J.A. Baggerman (2007). Tijd en identiteit. De opkomst van de autobiografie in de lange negentiende eeuw. In E. Bohlmeijer, L. Mies & G. Westerhof (Eds.), Levensverhalen. Theoretische beschouwingen en toepassingen in onderzoek en praktijk (pp. 159-171). Houten: Bohn Stafleu van Loghem
 • J.A. Baggerman & R.M. Dekker (2007). Een kinderwereld in de Bataafse tijd. In P. Stokvis & e.a. (Eds.), Geschiedenis van het privéleven. Bronnen en benaderingen (pp. 85-105). Nijmegen: SUN
 • J.A. Baggerman & R.M. Dekker (2007). The Social World of a Dutch Boy: the Diary of Otto van Eck (1791-1796). In S. Broomhall (Ed.), Emotions in the Households, 1400-1800 (pp. 252-268). Londen: Palgrave Macmillan
 • J.A. Baggerman (2006). Tijd en identiteit. De opkomst van de autobiografie in de lange negentiende eeuw. In De betekenis van levensverhalen : theoretische beschouwingen en toepassingen in onderzoek en praktijk (pp. 159-171). Houten: Bohn Stafleu van Loghum
 • J.A. Baggerman (2006). Meisjes in een achttiende-eeuws jongensdagboek. Otto van Eck en zijn zusjes. In B..van Boxtel (Ed.), Idealen en illusies. Gender en utopieen (Jaarboek voor vrouwengeschiedenis, 26) (pp. 218-237). Amsterdam: Askant
 • J.A. Baggerman & R.M. Dekker (2006). Egodokumentim ve-heker ha-historia shel ha-tarbut. In B.A. Levav & e.a. (Eds.), He-avar u-me'ever lo: iyunim be-historia u-vefilosofia shay le-Elazar Weinryb (pp. 245-262). Raanana: Open University
 • J.A. Baggerman & R.M. Dekker (2006). Verlichte pedagogie rond 1800: ideaal, praktijk en doorwerking. De opvoeding van Otto van Eck (1780-1798). In N. Bakker & A. Janssen (Eds.), Tot burgerschap en deugd. Volksopvoeding in de negentiende eeuw (pp. 35-49). Hilversum: Verloren
 • J.A. Baggerman & R.M. Dekker (2006). Otto's Watch. Enlightenment, Virtue, and Time in the Eighteenth Century. In A. Immel & M. Witmore (Eds.), Childhood and Children's Books in Early Modern Europe, 1550-1800 (pp. 277-305). New York: Routledge
 • J.A. Baggerman (2006). Children's Walks in the Book of Nature. The reception of J.F. Martinet¿s Katechismus der Natuur around 1800. In K..van Berkel & A..van.der Jagt (Eds.), The Book of Nature in Early Modern and Modern History (pp. 141-155). Leuven: Peeters
 • J.A. Baggerman & R.M. Dekker (2006). Introduction. In J.A. Baggerman & R.M. Dekker (Eds.), Controlling Time and Shaping the Self. The Rise of Autobiographical Writing since 1750 (pp. 3-11). Rotterdam: Erasmus Universiteit Rotterdam
 • J.A. Baggerman & R.M. Dekker (2005). Otto's Watch: Time, Pedagogy and Diary Keeping in the Late 18th Century. In A. Immel & M. Witmore (Eds.), Childhood And Children's Books In Early Modern Europe, 1550-1800 (Children's Literature and Culture) (pp. 277-305). New York/London: Routledge
 • J.A. Baggerman & R.M. Dekker (2005). Duitse Philantropijnen en de praktijk van de opvoeding in de late achttiende eeuw in Holland. In D.J. de Ruyter, G.D. Bertram-Troost & S.M.A. Sieckelinck (Eds.), Idealen, idolen en iconen van de pedagogiek. Bijdragen aan de Twaalfde Landelijke Pedagogendag (pp. 25-34). Amsterdam: SWP
 • J.A. Baggerman (2005). Het einde van de autobiografie. In H. Renders (Ed.), Het leven van een doodsbericht. Necrologie en biografie (pp. 89-103). Amsterdam: Bezige Bij
 • J.A. Baggerman (2004). Keuzecompetentie in tijden van schaarste en overvloed. Het debat rond jeugdliteratuur voor en na Hiëronymus van Alphen 1760-1840. In G.J. Johannes, J. de Kruif & J. Salman (Eds.), Een groot verleden voor de boeg: cultuurhistorische opstellen voor Joost Kloek (pp. 17-37). Leiden: Primavera Pers
 • J.A. Baggerman (2002). Children's Diaries 1750-1900. In B.M. Bim-Bad (Ed.), Pädagogische Anthropologie: Concept Background and Interdiciplinary Context (pp. 19-19). Moscow: RAO
 • J.A. Baggerman & R.M. Dekker (2002). Sensibilité et éducation d'un enfant à l'époque Batave. Le Journal Intime d'Otto van Eck (1791-1796). In B.M. Bim-Bad (Ed.), Pädagogische Anthropologie: Concept Background and Interdisciplinary Context (pp. 296-304). Moscow: RAO
 • J.A. Baggerman (2002). Autobiography and Family Memory. In R. Dekker (Ed.), Egodocuments and history, developments in Europe 1400-1800 (pp. 161-173). Hilversum: Verloren
 • J.A. Baggerman (2001). Otto's horloge: Verlichting, deugd en tijd in de achttiende eeuw. In Maria Grever & Harry Jansen (Eds.), De ongrijpbare tijd, Temporaliteit en de constructie van het verleden (pp. 97-113). Hilversum: Verloren
 • J.A. Baggerman (2001). Otto's Uhr. Zeitbewusstein im achtzehnten Jahrhundert. In Kaspar von Greyerz, Hans Medick & Patrice Veit (Eds.), Von der dargestellten Person zum erinnerten Ich. Europaeische Selbstzeugnisse als historische Quellen (1500-1800) (pp. 113-135). Köln: Böhlau
 • J.A. Baggerman (2000). Otto van Eck en de anderen. Sporen van jongen lezers in schriftelijke bronnen. In B. Dongelmans, N. van Rotterdam & J. Salman (Eds.), Tot volle waschdom. Nieuwe hoofdstukken voor de geschiedenis van de kinder- en jeugdliteratuur (pp. 211-225). Den Haag: Biblion
 • J.A. Baggerman & R.M. Dekker (2005). In de schoot van het gezin. Kunstschrift, 49, 40-45.
 • J.A. Baggerman & R.M. Dekker (2005). Verkenning, revolutie en kindbeeld in Nederland rond 1800. Justitiele Verkenningen, 31, 9-24.
 • R.M. Dekker & J.A. Baggerman (2004). Children's Autobiographies. In Paula.S. Fass (Ed.), Encyclopedia of children and childhood in history and society (pp. 73-74). New York: Thomas Gale
 • J.A. Baggerman & R.M. Dekker (2004). Children's Autobiographies. In Paula.S. Fass (Ed.), Encyclopedia of children and childhood in history and society (pp. 73-74). New York: Thomas Gale
 • J.A. Baggerman & R.M. Dekker (2004). Children and the Enlightenment. In Paula.S. Fass (Ed.), Encyclopedia of children and childhood in history and society (pp. 321-324). New York: Thomas Gale
 • J.A. Baggerman (2004). Het spook van Sion. Veranderende visies op jeugd en natuur in de late achttiende eeuw. Documentatieblad Werkgroep Achttiende Eeuw, 36 (2), 143-143.
 • R.M. Dekker & J.A. Baggerman (2004). Children and the Enlightenment. In Paula.S. Fass (Ed.), Encyclopedia of children and childhood in history and society (pp. 321-324). New York: Thomas Gale
 • J.A. Baggerman (2003). De vele gedaantes van een boer uit Pennsylvania. Nederlandse reacties op Crèvecoeurs "Letters from an American farmer". Mededelingen van de Stichting Jacob Campo Weyerman, jrg. 26 (3), 142-157.
 • J.A. Baggerman & R.M. Dekker (2003). Bacteriologische en chemische oorlogvoering tijdens de Amerikaanse vrijheidsstrijd. Mededelingen van de Stichting Jacob Campo Weyerman, jrg. 26 (3), 178-181.
 • J.A. Baggerman (2001). Otto van Eck en de kaart van Delftland. Roest, 8-14.
 • J.A. Baggerman & R.M. Dekker (2014). George Panchaud, zijn romans en zijn geheimen. De Boekenwereld, tijdschrift voor boek en prent, 30 (2), 50-56.
 • J.A. Baggerman (2011, januari 6). De alomvattende bibliotheek. Boeken als biobrandstof. De groene Amsterdammer, pp. 38-41.
 • J.A. Baggerman (2011, januari 1). De alomvattende bibliotheek. Boeken als biobrandstof. De Groene Amsterdammer, pp. 38-41.
 • J.A. Baggerman (2009, juli 4). Hitlers privébibliotheek. Vrij Nederland, 27/28, pp. 114-115.
 • J.A. Baggerman & R.M. Dekker (2007). Dankwoord bij het ontvangen van de dr. Wijnaendt Franckenprijs van de Maatschappij der Nederlandse Letterkunde. Jaarboek van de Maatschappij der Nederlandse Letterkunde te Leiden, 132-135.
 • J.A. Baggerman & J. Blaak (2005). Reizigers in de tijd. 19e eeuwse autobiografen en hun strijd tegen het vergeten. Spiegel Historiael, 40 (3/4), 156-162.
 • J.A. Baggerman (Ed.). (2005) Spiegel Historiael, 40(3/4).
 • J.A. Baggerman (2005). Egodocumenten. Dagboeken, brieven en memoires als historische bron. Spiegel Historiael, 40 (3/4), 108-116.
 • J.A. Baggerman & R.M. Dekker (2005). Het kinderdagboek als ideaal van de Verlichting. De dagboeken van Otto van Eck (1780-1797). Spiegel Historiael, 40 (3/4), 138-148.
 • J.A. Baggerman (2000). Uitgeverspolitiek in de achtiende eeuw. Jaarverslag van de Vereniging Oud Dordrecht, 18 (2), 16-24.
 • J.A. Baggerman (2000). Het geheugenpaleis van de familie Blussé. Over een uitgever met dynastieke Ambities. Kunstschrift, 44 (2), 39-46.
 • J.A. Baggerman (2013, augustus 22). Papieren boeken als hometrainers voor het geheugen. De Groene Amsterdammer, pp. 56-58.
 • J.A. Baggerman & R.M. Dekker (2013). Dutch travellers in Germany in the 19th Century. Through words and places: Travel and writing in Dutch- and German-speaking regions of Europe between 1800 and 1950: Münster (2013, maart 1 - 2013, maart 2).
 • J.A. Baggerman (2013). Not for sale: The popularity of printed egodocuments in 19th-century Holland. International Colloquim 'The agents and artefacts of vernacular literacy practices in late pre-modern Europe': Berlin Humboldt Universitat (2013, juni 13).
 • J.A. Baggerman (2013). `Long haul: The Troublesome Publication of the first Dutch Complete Description of Trades and Occupations (1788-1820)`. International Conference: Translation and Transfer of Knowledge in Encyclopedic Compilations 1680-1830: William Andrews Clark Memorial Library UCLA, Los Angeles (2013, april 12).
 • J.A. Baggerman (2013). Men moet het zien en wenscht dan nog honderd ogen. De opkomst van het 19de- eeuws toerisme en de markt voor Nederlandstalige reisgidsen en reisverslagen. Tiele-leerstoelendag, Koninklijke Bibliotheek: Den Haag (2013, november 30).
 • J.A. Baggerman (Interview met Laurens van der Heijden) (2011, jan 09). Geschiedenis magazine. [radio-uitzending]. In Amsterdam FM.
 • J.A. Baggerman (Interview) (2010, nov 18). De Avonden. [radio-uitzending]. In De Avonden. Radio 6. http://avonden.radio6.nl/tag/arianne-baggerman/
 • J.A. Baggerman (2010, september 12). Hoorcollege over geschiedenis van tijdsbesef binnen dansvoorstelling. Rotterdam, Invited lecture: Stardust. De poezie van het ontmoeten, Achitectuurinstituut: voorstellingen tijdens het internationale festival De internationale keuze van De Rotterdamse Schouwburg.
 • J.A. Baggerman (Interview) (2010, nov 15). OBA live. [radio-uitzending]. In OBA live. Radio 5. http://www.obalive.nl/default.aspx?lIntEntityId=1327
 • J.A. Baggerman (2010, december 3). Alles over mezelf enzo. Voorgedrukte dagboeken in de negentiende eeuw. Den Haag, Lezing: Tiele-leerstoelendag Museum Meermanno.
 • J.A. Baggerman (2010). Over leven, lezen en schrijven. De bandbreedte van boekgeschiedenis (2010, november 5). Amsterdam: Amsterdam University Press
 • J.A. Baggerman (Interview by Chris Chambers) (2009, okt 16). The Diary of Otto van Eck. [onbekend]. In Classic Docs. http://www.rnw.nl/english/radioshow/diary-otto-van-eck.
 • J.A. Baggerman (2009, maart 9). Geschiedenis als spiegel van de hedendaagse opvoeding. Utrecht, Lezing: Studium Generale, Sociale Wetenschappen aan de Universiteit van Utrecht.
 • J.A. Baggerman (2009, november 6). De Tiele-leerstoelendag 2009. Den Haag, Lezing: Museum Meermanno.
 • J.A. Baggerman (2008, november 14). Kinderdagboeken in Reveilkring. Amsterdam, Jaarlijkse studiedag van Stichting Reveil Archief, Bijbels Museum Amsterdam.
 • J.A. Baggerman (2008, mei 22). Writing and Publishing Autobiographies in the Netherlands: Birth of a Profitable Genre. Bordeaux, Exploratory Workshop Ego-documents in European Context: First Person Writings in Europe from the end of the Middele Ages tot the beginning of the twentieth century (ESF).
 • J.A. Baggerman (2008, juni 20). Memories and Personal Experiences about Classrooms in Diaries and Autobiographies. Rotterdam, Classroom Symposium.
 • J.A. Baggerman (2008). Martinus J. Langeveld Prijs (Universiteit van Utrecht) voor Kind van de toekomst. Overig.
 • J.A. Baggerman (2007, oktober 18). Reading and Writing under Parental Control. The Reception of Children's Literature in 18th and 19th Century Children's Diaries. Oxford, Seminar: History of Childhood.
 • J.A. Baggerman & R.M. Dekker (2007, maart 15). Gardening: Histories of Horticultural Practice. Glasgow, UK, University of Glasgow, lezing: Nature, Education and Revolution in the Late Eighteenth Century.
 • J.A. Baggerman (2006). Martinus J. Langeveld Prijs (Universiteit van Utrecht). Overig.
 • J.A. Baggerman & R.M. Dekker (2006). Onderzoek op het gebied van egodocumenten. Naar aanleiding van de nominatie voor de Prijs van Wetenschap en Maatschappij 2006: Hilversum (2006, oktober 19 - 2006, oktober 19).
 • J.A. Baggerman (2006, september 28). Kwaliteit van leven: de dynamiek van levenslopen. Den Haag, NWO: Thema middag.
 • J.A. Baggerman & R.M. Dekker (2006). Controlling Time and Shaping the Self: The Rise of Autobiographical Writing since 1750. Controlling Time and Shaping the Self: The Rise of Autobiographical Writing since 1750: Rotterdam (2006, juni 15 - 2006, juni 17).
 • J.A. Baggerman & R.M. Dekker (2005, april 29). Kind van de toekomst. Rijswijk, Historische vereniging Rijswijk.
 • J.A. Baggerman (2005). Het einde van de autobiografie. Conferentie: Necrologie en biografie: Groningen (2005, maart 9 - 2005, maart 10).
 • J.A. Baggerman & R.M. Dekker (2005, juni 30). Kind van de toekomst. Voorburg, Museum Swaensteyn.
 • J.A. Baggerman & R.M. Dekker (2005, september 29). Kind van de toekomst. Den Haag, Boekhandel Verwijs.
 • J.A. Baggerman (2005, november 22). Kind van de toekomst. Amsterdam, Openbare Bibliotheek.
 • J.A. Baggerman & R.M. Dekker (2005, juni 17). Kind van de toekomst. Den Haag, Haags Gemeentearchief en Vereniging Die Haghe.
 • J.A. Baggerman & R.M. Dekker (2005). Duitse Philantropijnen (Basedow, Salzmann, Campe) en de praktijk van de opvoeding in de late achttiende eeuw: het dagboek van Otto van Eck (1791-1797). Landelijke pedagogendag: (2005, mei 21).
 • J.A. Baggerman & R.M. Dekker (2005, november 29). Kind van de toekomst. Rotterdam, Rotterdamsleeskabinet.
 • J.A. Baggerman & R.M. Dekker (2005, maart 18). Kind van de toekomst. Haarlem, Stadsbibliotheek Haarlem.
 • J.A. Baggerman (2005). Reading under Strict Supervision. Children's Literature in the 18th Century and its Manipulated Reception by Imaginary and Real Readers. Conference: Material Cultures and the Creation of Knowledge, Institute for Advanced Studies in the Humanities: Edinburg (2005, juli 22 - 2005, juli 24).
 • J.A. Baggerman (2005). Modern Pedagogy and the Spread of Diary Writing Around 1800. Conference: Frühneuzeitliche Selbstzeugnisse, Kategorien, Gattungsgrenzen, aktuelle Forschung: Basel (2005, augustus 29 - 2005, augustus 30).
 • J.A. Baggerman (2005). Current State of Research on Childhood, History and Egodocuments. International Conference: Enlightenment, Children's Diaries and Memories of Childhood: Amsterdam (2005, maart 11 - 2005, maart 11).
 • J.A. Baggerman (2005). Verlichte pedagogie rond 1800: ideaal, praktijk en doorwerking. Conferentie: Van kind tot burger: Rotterdam (2005, oktober 7).
 • J.A. Baggerman (2005). Egodocumenten en de historische sensatie. Conferentie:Historische sensatie: Amsterdam (2005, januari 21).
 • J.A. Baggerman (2004, februari 5). De wereld in het klein: egodocumenten en microgeschiedenis. Rotterdam, Studiedag, de wereld in het klein egodocumenten en microgeschiedenis.
 • J.A. Baggerman (2004). Autobiographical Writing in the Netherlands in the 19th and 20th Century. Congres: Osnabruck (2004, september 3).
 • J.A. Baggerman (2004, april 6). Egodocumenten mogelijkheden en beperkingen. Dordrecht, Lezing, vereniging Oud-Dordrecht.
 • J.A. Baggerman (2003). Bilanz und Perspektiven der Selbstzeugnisseforschung. Conferentie: Berlin (2003, november 14).
 • J.A. Baggerman (2003). Learning to know the moral of the story. Childerens reception of the book of nature around 1800. Conference: Knowledge and its making in Northern Europe: Claremont/Los Angeles (2003, april 11).
 • J.A. Baggerman (2003, februari 5). Learn to know thy self. Childeren's diaries as a new pedagogical strategy around 1800. Basel, Lezing: Forschungskolloquium zur Vormoderne, Universität van Basel.
 • J.A. Baggerman (2002, april 18). Time, pedagogy and diary keeping in the late eighteenth century. Princeton, International Congres "Seen & heard. The place of the child in early modern Europe 1550-1800".
 • J.A. Baggerman (2002, juli 1). Controlling Time and Shaping the Self. Berlijn, Onderzoekskolloquim 'Selbstzeugnisse in transkultureller Perspektive'.
 • R.M. Dekker & J.A. Baggerman (2002). How a child read the Book of Nature: the diary of Otto van Eck, 1791-1797. Congres: The Book of Nature. Continuity and Change in European and American Attitudes towards the Natural World: Groningen (2002, mei 22).
 • J.A. Baggerman (2002, mei 22). A Child's look at changing ideas about nature.The diary of Otto van Eck 91791-1797). Groningen, International Conference 'The book of Nature. Continuity and Change in European and American Attitudes towards the Natural World.
 • J.A. Baggerman (2002, september 30). Kinderdagboeken 1750-1900. Moskou, Internationale conferentie Paedagogische Anthropologie.
 • J.A. Baggerman (2002, februari 5). Learn to know thy self. Children's diaries as a new pedagogical strategie around 1800. Basel, Forschungskolloguim zur Vormoderne.
 • J.A. Baggerman (2000). Autobiography and Family Memory. Congres Egodocuments, Identity and History: Rotterdam (2000, oktober 26).
 • M.H. Huisman (2008, november 14). Publieke Levens. EUR (359 pag.) (Zutphen: Walburg Pers) Prom./coprom.: prof.dr. M.C.R. Grever & prof.dr. J.A. Baggerman.

Address

Visiting address

Office: W L3-010
Burgemeester Oudlaan 50
3062 PA Rotterdam

Postal address

Postbus 1738
3000 DR Rotterdam
Netherlands

Research Areas

Want to update your profile?

Download this manual (PDF).